4 مهر 1387

 

 

 

پرچمی بر قله عالم زدند          زینبیون پادشاه عالمند

 

در کمند عشق زینب منزلم       نام او ذکر تپشهای دلم

با تولایش عجین آب و گِلَم       سائلین سائلش را سائلم

ذکر تسبیح ملک یا زینب است    سفره غم را نمک یازینب

پایه های نه فلک یا زینب است    عشق و را تنها محک یا زینب است

پرچمی بر قله عالم زدند          زینبیون پادشاه عالمند