3 مهر 1387

*آجرک الله یا صاحب الزمان*

 

مولایم حسین مرا لحظه ای اجابت کن

 

برای اینکه به توحید چشمتان برسم  

 مرا به سمت اذان صدایتان ببرید

 

مرا شبیه نسیم سحر در این شب ها

به خاک بوسی پایین پایتان ببرید

 

و تا قیام قیامت ستاره می ریزم

اگر مرا سحری به کربلایتان مبرید

 

اگر که قابل تان را ندارد این اشکم

کمی برای همین زخم هایتان ببرید

 

مسافران سر نیزه های عاشورا

قسم به عشق مرا تا خدایتان ببرید