3 مهر 1387

هر که از عشق تو دیوانه نشد  

                                    عاقل نیست 

عاقل آن است که از عشق  

                                تو دیوانه شود