4 مهر 1387

پسر حیدر

چون صورت عباس به عالم قمری نیست

مثل حیدر صفدر پسری نیست

میخانه حسین است پیمانه اباالفضل

جانانه حسین است دیوانه عباس

سر مست اباالفضلم و مجنون حسینم

دیوانه زنجیری بین الحرمینم

عشق عشق اباالفضل عشق است اباالفضل

عالم قمری مثل اباالفضل ندارد

حیدر پسر مثل اباالفضل ندارد

چون صورت عباس به عالم قمری نیست

مثل حیدر صفدر پسری نیست

حقا نمک سفره عشق است اباالفضل

گل روی حسین است و گلاب است اباالفضل

میخانه حسین است و شراب اباالفضل

عشق عشق اباالفضل عشق است اباالفضل

ما مست و خرابیم ز پیمانه عباس

جایی نرویم از در میخانه عباس

دیوار خراب دل ما گشته سیه پوش

در ماتم سرو قد مردانه عباس

بر سینه و بر سر زنم از عشق اباالفضل

بهتراز بهشت است عزاخانه عباس

مجنون حسینم- دیوانه عباس